طرح درس کامل روزانه عربی اول دبیرستان

 

                                                      طرح درس روزانه عربی اول                                                                                                      درس1

 

 

موضوع درس: یادآوری قواعد سوم راهنمایی            عنوان درس : عربی             هدف کلی درس :  یادآوری

 

قواعد راهنمایی

 

 

مدت

 

هدف های رفتاری درس :  دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

 

1-     انواع کلمه به یادش بیاید

2-     انواع اسم مفرد ،مثنی ، جمع ، اشاره را نام برده برای هرکدام حداقل دو مثال بزند

3-     انواع فعل را با ذکر دو مثال نام ببرد

4-     قادر باشد برای فاعل ، مبندا وخبر و مفعول یک مثال بزند

5-     انواع ضمایر را با معنایی فارسی نام ببرد

 

 

 

روش وفنون تدریس: سخنرانی - توضیحی

 

 

 

وسایل ومواد کمک آموزشی:

 

  تخته سیاه و گچ در زنگ های مختلف یا وایت برد وماژیک های رنگارنگ احیانا چارت  ونرم افزار های آموزشی

 

 

 

آمادگی:  سلام واحوالپرسی ، حضور وغیاب،

 

10

 

 

 

ارائه مطالب ( تدریس هدفهای رفتاری ) :

انواع کلمه :

اسم ٬ فعل ٬ حرف  مانند: ( حروف جار من ٬ فی الی ٬ علی ٬لـ ٬ و...)

 

انواع اسم:

 

مفرد٬                           مثنی٬                                 جمع ٬                             اشاره

مفرد مذکر٬ مفرد مونث     مثنی مذکر  مثنی مونث           جمع مذکر  جع مونث         اشاره به نزدیک        اشاره به دور

هذا - هذه                                                                                                   ذلک - تلک

 

انواع فعل:

 

ماضی ٬ مضارع٬ امر

 

اعراب: حرکات آخر کلمات با توجه به نقشی که می پذیرند

فاعل همیشه مرفوع است و ضمه علامت رفع ( مرفوع) بودن است        مثل:   ذهب الطالب

مبتدا وخبر همیشه مرفوع است و ضمه علامت رفع ( مرفوع) بودن است  مثل: العلم مفید

مفعول همیشه منصوب است فتحه علامت  نصی ( منصوب) است            مثل: شرب الطفل الماء

 

 


 

 

45

 

 

1

 

 

 

 

 

ارائه مطالب ( تدریس هدفهای رفتاری ) :

 

 

 

هو

او  یک نفر مذکر

هی

او یک نفر مونت

هما

آتن دونفر

هم

آن چند نفر مذکر

هن

آن چند نفر مونث

انا

من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت

تو یک نفر مذکر

انت

تو یک نفر مونث

انتما

شما دو نفر

انتم

شما چند نفر مذکر

انتن

شما چند نفر مونث

نحن

ما

 

 

 

وقت

 

خلاصه ونتیجه گیری:

 

 

پس کلمه دارای سه قسمت اسم ، فعل وحرف است

فعل هم دارای سه نوع ماضی ، مضارع وامر است

فاعل ومیتدا وخبر مرفوع هستند  و مفعول منصوب است

 

 

/ 1 نظر / 447 بازدید

استفاده کردیم ممنون